Anioły

Zapraszamy do udziału w konkursie wewnętrznym „Anioły”

Regulamin

REGULAMIN

(Poniżej zdjęcie nagrody głównej-zakładka do książki)

Obraz znaleziony dla: anioł przywieszka

REGULAMIN KONKURSU

 „Anioły”

§ 1

Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” w Warszawie.

§ 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest:

1. Promowanie talentów i pobudzanie aktywności twórczej.

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni.

3. Zachęcanie dzieci do poszukiwania inspiracji w historii sztuki.

4. Zaprezentowanie artystycznych umiejętności dzieci.

5. Wykonanie wizerunku Anioła wg. własnej wizji dziecka.

§ 3

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej lub rękodzielniczej (rysunek, malarstwo, wyklejanka, haft, zabawka, itp.) przedstawiającej wyobrażenie anioła.

2. Prace mogą być w dowolnym formacie, ale nie większym niż format A3.

§ 4

Uczestnicy konkursu

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży uczestniczących na zajęcia: plastyczne, haftu artystycznego, zabawki i inne robótki, szycie na maszynie, kaligrafia  organizowane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” w roku szkolnym 2017-2018.

§ 5

Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Prace można wykonywać indywidualnie lub grupowo w konsultacji lub pod kierunkiem  nauczyciela ogniska.

3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę z każdego koła zainteresowań biorących udział w konkursie.

5. Na odwrocie pracy powinno znajdować się: imię, nazwisko, klasa autora oraz nazwa koła zainteresowań.

6. Zgłoszenie pracy na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” w Warszawie.

7. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy nie biorą odpowiedzial-ności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu prac do Ogniska.

8. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs będą do odbioru po wystawie pokonkursowej, w siedzibie OPP „175” w Warszawie u instruktorów prowadzących poszczególne zajęcia. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§ 6

 Ocena prac

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody   i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI

3. Jurorzy, oceniając nadesłane na konkurs prace, będą brali pod uwagę:

- jakość wykonanych prac,  

- kompozycję,

- dobór materiałów,

- wyobraźnię twórczą,

- umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu,

- samodzielność wykonania pracy 

§ 7

Terminarz

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej ogniska: www.ognisko175.edu.pl

2. Prace konkursowe należy składać do dnia 02.02.2018 r. w siedzibie OPP „175” lub u poszczególnych instruktorów prowadzących zajęcia. Adres, na który należy przysłać prace: Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”, ul. Niegocińska 2, 02-698 Warszawa

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do dnia 05.02.2018 r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Ogniska.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 06.02.2018 r.  na stronie internetowej Ogniska: www.ognisko175.edu.pl

6. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w dniu 08.02.2018 r. podczas balu karnawałowego.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

2. Prace konkursowe można odbierać w dniach 08.02-22.06.2018 r. Prace, które nie zostaną odebrane w terminie przechodzą na własność Ogniska.

3. Nagrody nie odebrane do dnia 22.06.2018 r. przechodzą na poczet innych konkursów organizowanych przez OPP „175”.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorarium autorskiego.